Czasami w naszym życiu pojawiają się problemy związane z prawem. Dlatego warto skorzystać wtedy z porad prawnych, udzielanych przez specjalistów. Porady prawne, bezpośredni kontakt z radcą prawnym pozwoli na uzyskanie potrzebnych informacji dotyczącej naszej sprawy. Jako,że nie każdy posługuje się językiem prawniczym, porady prawne przekazywane są tak, aby potencjalni klienci zrozumieli wszystko. Co ciekawe, od 1 stycznia 2016 roku, zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą , stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad udzielają także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych. Ustawa obejmuje osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej ,osoby, które ukończyły 65. lat, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,  kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną. Zaś pomoc prawna dotyczy: poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego. pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,  sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Jeśli sprawy dotyczą kwestii nie objętych umową, wtedy najlepiej skorzystać z odpłatnych porad. Na rynku jest ich naprawdę wiele. Kancelarie, jak np Pta&Wspólnicy, wychodza naprzeciw klientom i oferują kompleksowe doradztwo prawne. Świadczą porady prawne w zakresie wszystkich dziedzin prawa.